ស្ថិតិតួអង្គ
Hero Pick Ban Win Win Rate
Miya
0 3 0 0%
Balmond
1 4 1 100%
Saber
1 3 0 0%
Alice
0 3 0 0%
Nana
0 3 0 0%
Tigreal
0 1 0 0%
Alucard
0 2 0 0%
Karina
0 2 0 0%
Akai
7 12 4 57%
Franco
22 28 14 64%
Bane
3 3 1 33%
Bruno
15 11 6 40%
Clint
6 2 3 50%
Rafaela
3 1 2 67%
Eudora
0 0 0 0%
Zilong
0 4 0 0%
Fanny
4 26 2 50%
Layla
0 5 0 0%
Minotaur
4 2 3 75%
Lolita
1 0 1 100%
Hayabusa
5 1 2 40%
Freya
0 0 0 0%
Gord
11 6 7 64%
Natalia
3 4 2 67%
Kagura
0 0 0 0%
Chou
21 5 10 48%
Sun
0 1 0 0%
Alpha
2 0 0 0%
Ruby
0 0 0 0%
Yi Sun-Shin
0 1 0 0%
Moskov
0 1 0 0%
Johnson
0 1 0 0%
Cyclops
0 0 0 0%
Estes
3 0 1 33%
Hilda
3 6 2 67%
Aurora
0 2 0 0%
Lapu-lapu
1 1 1 100%
Vexana
0 0 0 0%
Roger
0 2 0 0%
Karrie
8 3 2 25%
Gatotkaca
0 0 0 0%
Harley
0 1 0 0%
Irithel
18 6 9 50%
Grock
15 5 7 47%
Argus
0 0 0 0%
Odette
0 0 0 0%
Lancelot
13 19 10 77%
Diggie
4 5 1 25%
Hylos
4 1 2 50%
Zhask
0 0 0 0%
Helcurt
2 2 0 0%
Pharsa
9 7 2 22%
Lesley
9 11 4 44%
Jawhead
2 0 2 100%
Angela
13 37 5 38%
Gusion
0 0 0 0%
Valir
5 6 3 60%
Martis
22 28 9 41%
Uranus
8 8 4 50%
Hanabi
0 0 0 0%
Chang'e
0 1 0 0%
Kaja
12 29 1 8%
Selena
0 1 0 0%
Aldous
0 0 0 0%
Claude
40 18 26 65%
Vale
0 0 0 0%
Leomord
0 2 0 0%
Lunox
0 0 0 0%
Hanzo
0 0 0 0%
Belerick
0 0 0 0%
Kimmy
0 0 0 0%
Thamuz
0 0 0 0%
Harith
3 5 0 0%
Minsitthar
1 0 0 0%
Kadita
10 32 5 50%
Faramis
11 12 7 64%
Badang
2 0 0 0%
Khufra
12 8 7 58%
Granger
0 0 0 0%
Guinevere
2 1 1 50%
Esmeralda
3 1 1 33%
Terizla
39 18 28 72%
X.Borg
14 20 6 43%
Ling
3 8 2 67%
Dyrroth
3 0 2 67%
Lylia
3 7 1 33%
Baxia
24 18 8 33%
Masha
1 0 0 0%
Wanwan
2 5 0 0%
Silvanna
0 0 0 0%
Cecilion
1 0 0 0%
Carmilla
0 0 0 0%
Atlas
0 2 0 0%
Popol and Kupa
1 0 1 100%
Yu Zhong
21 10 12 57%
Luo Yi
0 0 0 0%
Benedetta
2 0 1 50%
Khaleed
4 12 3 75%
Barats
1 3 1 100%
Brody
19 7 10 53%
Yve
13 37 7 54%
Mathilda
3 5 2 67%
Paquito
28 16 7 25%
Gloo
10 5 4 40%
Beatrix
17 12 7 41%
Phoveus
2 1 1 50%
Natan
0 0 0 0%
Aulus
0 0 0 0%
Aamon
0 0 0 0%
Floryn
6 8 4 67%
Valentina
43 13 18 42%
Phylax
28 21 14 50%
Yin
3 14 1 33%
Melissa
1 2 1 100%
Xavier
3 2 2 67%
Julian
0 0 0 0%
Fredrinn
35 26 20 57%
Joy
18 29 12 67%
Arlott
5 1 3 60%
Edith
4 2 1 25%
Novaria
21 22 12 57%
Ixia
2 1 0 0%